IV EDYCJA

FINALIŚCI IV EDYCJI IGRZYSK WIEDZY U KOŚCIUSZKI

 Stereometria 4.StarcieGlobusBiologiczna PasjaPoliglota
1.Kulferst Maja SP 1 SycówLizak Lena SP TwardogóraMielcarek Aleksandra  SP  Drołtowice          Koziarek Nikola SP Twardogóra
2.Chrzuściel Laura SP MiędzybórzJaniak Zofia SP MąkoszyceWłodarczyk Jakub SP TwardogóraTorchała Filip SP Dziadowa Kłoda
3.Matusiak Marcelina SP TwardogóraHoja Kacper  SP Kobyla GóraHłądzyński Antoni SP TwardogóraDwornikowska Anastazja SP Twardogóra
4.Tajak Urszula SP 1 SycówStekiel Mikołaj SP TwardogóraNoculak Hubert SP MiędzybórzFiłończuk Filip SP Miłowice
5.Mikołajczyk Tomasz SP TwardogóraWalczybok Mateusz  SP Kobyla GóraKlosowska Michalina SP TwardogóraMarczak Michalina SP Miłowice
6.Potarzycka Weronika  SP 2 SycówZamelek Jennifer SP 3 SycówBarczak Sara SP MiędzybórzPajdzik Zuzanna SP 1 Syców
7.Pawlak Gabriela SP 1 SycówBukowska Monika SP TwardogóraDomagała Dagmara SP 2 SycówWdowiak Maciej SP 1 Syców
8.Rubik Alicja SP 1 SycówJankiewicz Robert SP TwardogóraKłobus Katarzyna SP MiędzybórzDynowksa Antonina SP Międzybórz
9.Sztukowska Natalia SP 1 SycówSikora Cyprian SP MiędzybórzJabłońska Amelia SP MąkoszyceFiołka Lena SP 3  Syców
10.Wieczorek Zofia     SP 2 Syców    Nowacka Aleksandra SP MąkoszyceHanyż Zuzanna   SP 2 SycówKołodziej Piotr SP 2 Syców
11.Smorawska Aleksandra SP Drołtowice        Krywko Maciej SP TwardogóraSkrzypczyński Wojciech  
SP Twardogóra
Potyrała Małgorzata SP Twardogóra
12.Janas Maria     SP 2 Syców                 Pelc Antoni SP TwardogóraDembska Zofia   SP 2 SycówMarzec Damian SP Twardogóra
13.Mroczko Aleksandra  SP Kobyla GóraLekan Tymoteusz SP 1 Syców Griegier Hanna SP Stradomia WierzchniaPytel Antonina SP Dziadowa Kłoda
14. Dukiewicz Oskar SP Kobyla GóraKuźmicz Oliwia SP 1 SycówWolarz Michalina  SP 1 Syców
15. Migalska Tamara SP 1 SycówGrabarkiewicz Szymon  SP 2 SycówGałęcki Krystian SP Mąkoszyce
16. Białek Zofia SP Stradomia WierzchniaOttenbreit Pola SP TwardogóraLiebner Wiktor SP Mąkoszyce
17.   Jyhs Kordian SP 2 Syców
19.   Lecheta Maja SP Międzybórz
20.   Głowacka Alicja SP 2 Syców

Regulamin IV edycji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych
„Igrzyska Wiedzy u Kościuszki”
2023/2024

§ 1

1. Organizatorem konkursów jest Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki
w Sycowie.

2. Celem konkursów jest rozbudzanie zainteresowań przedmiotowych
i doskonalenie umiejętności oraz propagowanie ducha zdrowej rywalizacji wśród młodzieży.

3. W tegorocznej edycji Igrzysk Wiedzy uczniowie będą mogli zmagać się
w następujących konkursach przedmiotowych:

§ 2

1. Uczestnikami igrzysk mogą być uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych.

2. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Syców i gmin ościennych.

§ 3

1. Igrzyska Wiedzy są konkursem dwuetapowym.

2. Etap I konkursu – szkolny – odbywa się w szkołach, które zgłosiły swój udział w konkursie, w dniach  31.01 – 02. 02. 2024r.,według poniższego porządku:

31.01.2024r. –  konkursy: Biologiczna Pasja, Globus

01.02.2024r. – konkurs: STEREOMETRIA 4.STARCIE

02.02.2024r. – Poliglota – konkurs z języka angielskiego

Godziny konkursy szkoła ustala według własnej organizacji pracy, zaleca się, by odbyły się one między 12.00 i 15.00.

3.  Szkoły  otrzymują  test konkursowy wraz z kluczem odpowiedzi dla nauczycieli w terminie określonym  w harmonogramie Igrzysk Wiedzy (załącznik do regulaminu)

4. Test, przygotowany przez organizatora,  trwa od 30 do 45 minut
(w zależności od konkursu) i składa się wyłącznie z zadań zamkniętych.

5. Materiał testowy i klucz odpowiedzi przesłany zostanie przez Organizatora na adres e-mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

6. Do  9.02.2024r. szkoła zobowiązana jest do podania uczestników, którzy uzyskali co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów. Nieprzesłanie wyników uczniów z etapu szkolnego w wyznaczonym czasie jest równoznaczne
z rezygnacją z udziału w konkursie. Zaleca się, by w szkole powołano koordynatora konkursów, który prześle wyniki ze wszystkich konkursów jednocześnie.

7. Do 16.02.2024r. organizator poinformuje o wynikach etapu szkolnego
i prześle listę zakwalifikowanych do finału uczniów.

8. Etap II konkursu – finał – odbywa się w Liceum Ogólnokształcącym
im. T. Kościuszki, przy  ul. Kościelnej 12 w Sycowie  06.03.2024r.

9. Do II etapu – finału przechodzi 15 uczniów z najlepszymi wynikami. Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia liczby uczestników finału w szczególnych sytuacjach.

10. W finale każdy z uczestników rozwiązuje test składający się z zadań zamkniętych i otwartych, sprawdzających znajomość zagadnień  podanych przez organizatora (zagadnienia i literatura przedmiotu stanowią załączniki do regulaminu).

11.  Na rozwiązanie testu finałowego uczniowie będą mieć  60 minut. Zasada ta nie dotyczy konkursu  językowego.

12. W finale Poligloty każdy z uczestników rozwiązuje interaktywny  test wyboru na własnym urządzeniu mobilnym ( konieczny telefon komórkowy z dostępem do Internetu).  Czas trwania testu nie przekroczy 30 min.

13. Uczeń może wziąć udział w jednym konkursie finałowym.

14. Jeżeli uczeń weźmie udział w więcej niż jednym konkursie przedmiotowym na etapie szkolnym i uzyska więcej niż jedną kwalifikację do finału, zostanie zakwalifikowany do konkursu, w którym uzyskał większą ilość punktów (ma wyższą pozycję na liście uczestników finału).

§4

1. Warunkiem udziału w etapie szkolnym jest zgłoszenie szkoły do udziału
w „Igrzyskach Wiedzy u Kościuszki”, a następnie przeprowadzenie na terenie własnej placówki szkolnych etapów konkursów zgodnie z regulaminem IIedycji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych„Igrzyska Wiedzy u Kościuszki.

2. Każda szkoła zgłasza swój udział w konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, będącego załącznikiem do regulaminu konkursowego.

3. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać bądź dostarczyć do sekretariatu szkoły do  10 listopada 2023r.

§ 5

1. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursów.

2. Dyrektor szkoły odpowiada za uzyskanie zgody rodziców uczniów biorących udział w „Igrzyskach Wiedzy u Kościuszki” na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursów.

3. Dyrektor szkoły zobowiązany jest też do zebrania i przechowywania oświadczeń rodziców o treści:

Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., NR 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: ………………………………………………….., uczennicy/ucznia klasy …………………..
Szkoły…………………………………………………………………………….., do celów związanych z jego udziałem w „Igrzyskach Wiedzy u Kościuszki” , w roku szkolnym 2023/2024.

……………………………………………………………….

(data i podpis rodziców)

4. Oświadczenia zostają przekazane organizatorowi podczas finałów Igrzysk Wiedzy.

§ 6

1.Tytuł finalisty III edycji „Igrzysk Wiedzy u Kościuszki” 2023/2024 otrzymuje
5 najlepszych uczestników  II etapu poszczególnych konkursów przedmiotowych.

2.Tytuł laureata III edycji „Igrzysk Wiedzy u Kościuszki” 2023/2024 otrzymuje
3 najlepszych uczestników II etapu – finału konkursów przedmiotowych.

3. Nagrody rzeczowe wręczone będą najlepszym uczestnikom drugiego etapu, którzy zajmą I, II i III miejsce w poszczególnych konkursach przedmiotowych.

4.Dla wszystkich uczestników etapu finałowego  konkursu przewidziano dyplomy uczestnictwa w finale.

5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zaplanowane jest po zakończeniu etapu II  – finału, w tym samym dniu.

6. Opiekę nad uczniami w tym czasie zapewnia organizator konkursu.

§ 11

1.  Regulamin III edycji „Igrzysk Wiedzy u Kościuszki” 2023/2024 dostępny jest
w siedzibie Organizatora i na jego stronie internetowej.

2. W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu:

p. Dorota Byrka, mail: d.byrka@losycow.pl, Tel.: 600279674

3. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany terminów lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

4. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.

Załącznik nr 1.

Harmonogram Igrzysk Wiedzy u Kościuszki

CZWARTA  EDYCJA

ROK SZKOLNY 2023/2024

Załącznik nr 2. Formularz zgłoszeniowy

……………………………………………..

           /pieczątka szkoły/

Zgłaszam szkołę:

……………………………………………………………………………………………………………..

/pełna nazwa szkoły/

…………………………………………………………………………………………………………………………

/mail do kontaktu/

Do udziału w II edycji konkursów przedmiotowych

dla uczniów szkół podstawowych
„Igrzyska Wiedzy u Kościuszki”
2023/2024

Uczniowie naszej szkoły wezmą udział w następujących konkursach:

STEREOMETRIA 4.STARCIE –  IV edycja Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego 
Globus -IV edycja Międzyszkolnego Konkursu Geograficznego 
Biologiczna Pasja – IV  edycja Międzyszkolnego Konkursu Biologicznego 
Poliglota – IV edycja Międzyszkolnego Konkursu Językowego  – język angielski 

Proszę zaznaczyć konkursy, w których szkoła weźmie udział

…………………………………………………..

/pieczęć i podpis Dyrektora/

Załącznik nr 3.

Zagadnienia i literatura przedmiotowa do poszczególnych konkursów:

STEREOMETRIA 4.STARCIE

Zagadnienia:

 1. Rozpoznawanie brył, takich jak: graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, stożki i kule w sytuacjach praktycznych.
 2. Wskazanie wśród graniastosłupów prostopadłościanów i sześcianów, uzasadnienie wyboru.
 3. Rozpoznanie siatki graniastosłupów prostych i ostrosłupów.
 4. Rysowanie siatki prostopadłościanów.
 5. Wykorzystanie podanych zależności między długościami krawędzi graniastosłupa do wyznaczania długości poszczególnych krawędzi.
 6.  Rozpoznawanie w graniastosłupach i ostrosłupach kątów między odcinkami (np. krawędziami, krawędziami i przekątnymi) obliczanie miary tych kątów;
 7. Rozpoznawanie  w walcach i w stożkach kątów między odcinkami (np. kąt rozwarcia stożka, kąt między tworzącą a średnicą ), obliczanie miary tych kątów;
 8. Obliczanie objętości i pola powierzchni graniastosłupów, ostrosłupów, walca, stożka
 9. Obliczanie obwodu wielokąta o danych długościach boków.
 10. Obliczanie pół: trójkąta, kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trapezu, przedstawionych na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych, w tym także dla danych wymagających zmiany jednostek.
 11. Stosowanie jednostek pola oraz objętości
 12. Obliczanie pól wielokątów metodą podziału na mniejsze wielokąty lub uzupełniania do większych wielokątów
 13. Określanie sinusa, cosinusa, tangensa i cotangensa w trójkącie prostokątnym.
 14. Wykorzystywanie wartości sinusa, cosinusa, tangensa i cotangensa kątów: 30˚, 45˚, 60˚.
 15. Zależności między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta ostrego.

Poliglota – język angielski

KONKURS GEOGRAFICZNY „GLOBUS”

– Ziemia we wszechświecie

Etap szkolny i finał

1. Współrzędne geograficzne:

• cechy południków i równoleżników

• podział kuli ziemskiej na półkulę wschodnią i półkulę zachodnią

• podział kuli ziemskiej na półkulę północną i półkulę południową

• długość geograficzna i szerokość geograficzna, współrzędne geograficzne

• położenie geograficzne wybranych punktów na mapie

• lokalizowanie miejsc na powierzchni Ziemi za pomocą współrzędnych geograficznych

• rozciągłość południkowa i rozciągłość równoleżnikowa.

2. Ruchy Ziemi:

• budowa Układu Słonecznego

• rodzaje ciał niebieskich w Układzie Słonecznym

• cechy ruchu obrotowego Ziemi

• następstwa ruchu obrotowego Ziemi: dzień i noc oraz pozorna wędrówka Słońca po niebie

• pozorna wędrówka Słońca po niebie w różnych porach roku

• związek między ruchem obrotowym Ziemi a występowaniem stref czasowych, czas strefowy na podstawie mapy stref czasowych

• umowna linia zmiany daty

• cechy ruchu obiegowego Ziemi

• zmiany oświetlenia Ziemi podczas ruchu obiegowego w pierwszych dniach astronomicznych pór roku

• zmiany długości dnia i nocy w ciągu roku

• zjawiska dnia polarnego i nocy polarnej

• kryteria wyróżniania stref oświetlenia Ziemi i przebieg granic tych stref

• cechy stref oświetlenia Ziemi

• oświetlenie Ziemi a zróżnicowanie klimatu i krajobrazów.

3. Mapa i skala

• mapa i jej elementy

• znaki kartograficzne

• skala i jej rodzaje

• skala polowa

• odległość na mapie a odległość w terenie

• wykorzystanie skali liczbowej, skali mianowanej, skali polowej oraz podziałki liniowej na mapie do obliczania odległości i powierzchni w terenie oraz na mapie

• wysokość bezwzględna i wysokość względna, odczytywanie i obliczanie.

WYKAZ LITERATURY

Atlas geograficzny, Podręczniki i ćwiczenia dla szkoły podstawowej, Flis J., Szkolny słownik geograficzny WSiP, mapy topograficzne.

Biologiczna Pasja

 1.  Biologia – nauka o życiu:

        2. Składniki chemiczne organizmów:

        3. Komórkowa budowa organizmów:

4. Organizm człowieka jako funkcjonalna całość:

5. Podstawowe zagadnienia fizjologii człowieka:

6. Podstawowe zagadnienia z genetyki: