Wyniki poszczególnych konkursów

 

 

 Konkurs BIOLOGICZNA PASJA

I miejsce Kacper Mielnik SP Twardogóra
II miejsce Patrycja Fronia SP Twardogóra
III miejsce Marcel Duczmal SP Twardogóra
wyróżnienie Wojciech Sektas SP Dziadowa Kłoda
wyróżnienie Kłodzińska Julia SP Międzybórz

Konkurs chemiczny – DLA ZASADY

I miejsce Michał Zuber SP Kobyla Góra
II miejsce Tomasz Rogala  SP Twardogóra
III miejsce Zuzanna Solarz SP Międzybórz
wyróżnienie Lena Bystra SP Kobyla Góra
wyróżnienie Oliwia Dudycz SP Twardogóra

Konkurs językowy – Poliglota – j. angielski

I miejsce Szymon Gubalski SP2 Syców
II miejsce Antoni  Parkitny SP1 Syców
III miejsce Jan Wrobel SP Międzybórz
wyróżnienie Bartosz  Nowak SP1 Syców
wyróżnienie Martyna Kiełbik SP1 Syców

Geometria 2. Starcie

I miejsce Kajetan Matusiak SP Twardogóra
II miejsce Nadia Knefel SP Twardogóra
III miejsce Cyprian Rządkowski SP Międzybórz
wyróżnienie Marta Duda SP Drołtowice
wyróżnienie Kornel Rosiek SP Działosza

Konkurs geograficzny – GLOBUS

I miejsce Maja Majcher SP Międzybórz
II miejsce Piotr Krzewski SP Międzybórz
III miejsce Lena Milke SP 1 Syców

Konkurs językowy – POLIGLOTA – j. niemiecki

I miejsce Weronika Walotka SP 1 Syców
II miejsce  Oliwia Jysh SP 2 Syców
III miejsce Miłosz Łożyński SP 2 Syców
wyróżnienie Marta Siwiec SP 2 Syców
wyróżnienie Gabriela Jach SP 2 Syców
wyróżnienie Agnieszka Perużyńska SP 2 Syców

 

 

Regulamin II edycji konkursów przedmiotowych

dla uczniów szkół podstawowych „Igrzyska Wiedzy u Kościuszki” 2021/2022

§ 1

1. Organizatorem konkursów jest Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki
w Sycowie.

2. Celem konkursów jest rozbudzanie zainteresowań przedmiotowych
i doskonalenie umiejętności oraz propagowanie ducha zdrowej rywalizacji wśród młodzieży.

3. W tegorocznej edycji Igrzysk Wiedzy uczniowie będą mogli zmagać się
w następujących konkursach przedmiotowych:

§ 2

1. Uczestnikami igrzysk mogą być uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych.

2. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Syców i gmin ościennych.

§ 3

1. Igrzyska Wiedzy są konkursem dwuetapowym.

2. Etap I konkursu – szkolny – odbywa się w szkołach, które zgłosiły swój udział w konkursie, w dniach  21 – 23. 02. 2022r.,według poniższego porządku:

21.02.2022r. –  konkursy: Biologiczna Pasja, Dla Zasady

22.02.2022r. – konkursy: GEOMETRIA 2.STARCIE, Globus

23.02.2022r. – Poliglota – konkursy z języka angielskiego i niemieckiego

Godziny konkursy szkoła ustala według własnej organizacji pracy, zaleca się, by odbyły się one między 12.00 i 15.00.

3.  Szkoły  otrzymują  test konkursowy wraz z kluczem odpowiedzi dla nauczycieli w terminie określonym  w harmonogramie Igrzysk Wiedzy (załącznik do regulaminu)

4. Test, przygotowany przez organizatora,  trwa od 30 do 45 minut (w zależności od konkursu) i składa się wyłącznie z zadań zamkniętych.

5. Materiał testowy i klucz odpowiedzi przesłany zostanie przez Organizatora na adres e-mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

6. Do  28. 02.2022r. szkoła zobowiązana jest do podania uczestników, którzy uzyskali co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów. Nieprzesłanie wyników uczniów z etapu szkolnego w wyznaczonym czasie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

7. Do 04.03.2022r. organizator poinformuje o wynikach etapu szkolnego
i prześle listę zakwalifikowanych do finału uczniów.

8. Etap II konkursu – finał – odbywa się w Liceum Ogólnokształcącym
im. T. Kościuszki, przy  ul. Kościelnej 12 w Sycowie  30.03.2022r.

9. Do II etapu – finału przechodzi 15 uczniów z najlepszymi wynikami. Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia liczby uczestników finału w szczególnych sytuacjach.

10. W finale każdy z uczestników rozwiązuje test składający się z zadań zamkniętych i otwartych, sprawdzających znajomość zagadnień  podanych przez organizatora (zagadnienia i literatura przedmiotu stanowią załączniki do regulaminu).

11.  Na rozwiązanie testu finałowego uczniowie będą mieć  60 minut. Zasada ta nie dotyczy konkursów językowych.

12. W finale konkursów językowych każdy z uczestników rozwiązuje interaktywny  test wyboru na własnym urządzeniu mobilnym ( konieczny telefon komórkowy z dostępem do Internetu).  Czas trwania testu nie przekroczy 30 min.

13. Uczeń może wziąć udział w jednym konkursie finałowym.

§4

1. Warunkiem udziału w etapie szkolnym jest zgłoszenie szkoły do udziału
w „Igrzyskach Wiedzy u Kościuszki”, a następnie przeprowadzenie na terenie własnej placówki szkolnych etapów konkursów zgodnie z regulaminem IIedycji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych„Igrzyska Wiedzy u Kościuszki.

2. Każda szkoła zgłasza swój udział w konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, będącego załącznikiem do regulaminu konkursowego.

3. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać bądź dostarczyć do sekretariatu szkoły do  12 listopada 2021r.

§ 5

1. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursów.

2. Dyrektor szkoły odpowiada za uzyskanie zgody rodziców uczniów biorących udział w „Igrzyskach Wiedzy u Kościuszki” na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursów.

3. Dyrektor szkoły zobowiązany jest też do zebrania i przechowywania oświadczeń rodziców o treści:

Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., NR 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: ………………………………………………….., uczennicy/ucznia klasy …………………..
Szkoły…………………………………………………………………………….., do celów związanych z jego udziałem w „Igrzyskach Wiedzy u Kościuszki” , w roku szkolnym 2021/2022.

……………………………………………………………….

(data i podpis rodziców)

4. Oświadczenia zostają przekazane organizatorowi podczas finałów Igrzysk Wiedzy.

§ 6

1.Tytuł finalisty II edycji „Igrzysk Wiedzy u Kościuszki” 2021/2022 otrzymuje 5 najlepszych uczestników  II etapu poszczególnych konkursów przedmiotowych.

2.Tytuł laureata II edycji „Igrzysk Wiedzy u Kościuszki” 2020/2021otrzymuje 3 najlepszych uczestników II etapu – finału konkursów przedmiotowych.

3. Nagrody rzeczowe wręczone będą najlepszym uczestnikom drugiego etapu, którzy zajmą I, II i III miejsce w poszczególnych konkursach przedmiotowych.

4.Dla wszystkich uczestników etapu finałowego  konkursu przewidziano dyplomy uczestnictwa w finale.

5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zaplanowane jest po zakończeniu etapu II  – finału, w tym samym dniu.

6. Opiekę nad uczniami w tym czasie zapewnia organizator konkursu.

§ 11

1.  Regulamin II edycji „Igrzysk Wiedzy u Kościuszki” 2020/2021dostępny jest
w siedzibie Organizatora i na jego stronie internetowej.

2. W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu:

p. Dorota Byrka, mail: d.byrka@losycow.pl, Tel.: 600279674

3. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany terminów lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

4. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.

Załącznik nr 1.

Harmonogram Igrzysk Wiedzy u Kościuszki

DRUGA EDYCJA

ROK SZKOLNY 2021/2022

Załącznik nr 2. Formularz zgłoszeniowy

……………………………………………..

           /pieczątka szkoły/

Zgłaszam szkołę:

……………………………………………………………………………………………………………..

/pełna nazwa szkoły/

…………………………………………………………………………………………………………………………

/mail do kontaktu/

Do udziału w II edycji konkursów przedmiotowych

dla uczniów szkół podstawowych
„Igrzyska Wiedzy u Kościuszki”
2021/2022

Uczniowie naszej szkoły wezmą udział w następujących konkursach:

GEOMETRIA 2.STARCIE –  II edycja Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego  
Globus – II edycja Międzyszkolnego Konkursu Geograficznego  
Biologiczna Pasja – II edycja Międzyszkolnego Konkursu Biologicznego  
Dla Zasady  – I edycja Międzyszkolnego Konkursu Chemicznego  
Poliglota – II edycja Międzyszkolnego Konkursu Językowego  – język angielski  
Poliglota – II edycja Międzyszkolnego Konkursu Językowego – język niemiecki)  

Proszę zaznaczyć konkursy, w których szkoła weźmie udział

…………………………………………………..

/pieczęć i podpis Dyrektora/

Załącznik nr 3.

Zagadnienia i literatura przedmiotowa do poszczególnych konkursów

Zagadnienia leksykalne:

Zagadnienia gramatyczne:

Geografia fizyczna Polski, geografia ekonomiczna Polski, mapa fizyczna Polski, mapa podział administracyjny Polski, mapa gospodarcza Polski,

1. Mapa:  a) elementy mapy, b) rodzaje map, c) skala mapy, d) metody prezentacji zjawisk na mapach, e) współrzędne geograficzne, f) czas na Ziemi, g) ruchy Ziemi i ich cechy, h) oświetlenie Ziemi

2. Polska: 

a) położenie geograficzne oraz geograficzno-matematyczne Polski,

 b) podział administracyjny (województwa i ich stolice),

 c) zależności pomiędzy ukształtowaniem powierzchni Polski a procesami zewnętrznymi kształtującymi powierzchnię Ziemi, 

d) charakterystyczne formy rzeźby, ukształtowanie terenu, 

e) skały jako zasoby mineralne (obszary ich występowania oraz wykorzystanie gospodarcze),

 f) czynniki kształtujące klimat Polski oraz jego cechy (rozkład temperatur powietrza i opadów; opady orograficzne, frontalne, konwekcyjne; długość okresu wegetacyjnego; zmiana temperatury z wysokością; „cień opadowy”; mechanizm powstawania wiatru halnego i bryzy),

 g) zróżnicowanie przestrzenne zasobów naturalnych takich jak: lasy, gleby, wody powierzchniowe i podziemne oraz określenie ich znaczenia gospodarczego, 

h) warunki powstawania i przydatność gleb oraz profile gleb strefowych i astrefowych, 

i) główne regiony geograficzne (rozmieszczenie, najważniejsze cechy gospodarki, w tym związane z zasobami naturalnymi i cechami przyrodniczymi), 

j) przyczyny (przyrodnicze, poza przyrodnicze) zróżnicowania gęstości zaludnienia,

 k) problemy demograficzne (zmiany liczby ludności, przyrost naturalny i rzeczywisty, struktura wieku i płci, średnia długość życia, kierunki migracji zewnętrznych i ich przyczyny), 

l) rozmieszczenie i liczba ludności (przedział) dużych miast, ich rozwój i główne funkcje, 

ł) zmiany w strukturze wykorzystania źródeł energii. Alternatywne źródła energii,

m) walory turystyczne, w tym obiekty znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości (opis, rozpoznawanie na zdjęciach, rozmieszczenie), 

n) ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego. Formy ochrony przyrody, w tym parki narodowe, 

Klasa 7

 1. Tlenki metali i niemetali – otrzymywanie, właściwości i zastosowania
 2. Zastosowanie katalizatorów w chemii
 3. Elektrolity i nieelektrolity – czym są?
 4. Wykorzystywanie elektrolitów w przemyśle
 5. Zastosowanie ogniw galwanicznych
 6. Wskaźniki kwasowo-zasadowe
 7. Tworzenie wzorów i nazw wodorotlenków
 8. Wodorotlenek sodu, potasu i wapnia – otrzymywanie, właściwości i zastosowanie
 9. Reakcje egzoenergetyczne w chemii
 10. Wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie  – sposoby otrzymywania, właściwości powstałych wodorotlenków
 11. Zasada,  a wodorotlenek –różnice i  przykłady
 12. Procesy dysocjacji jonowej zasad – jednostopniowe i wielostopniowe
 13. Twarda woda – czym jest ?  Przyczyny i  metody usuwania kamienia kotłowego
 14. Rodzaje wiązań chemicznych  w tlenkach – jonowe i kowalencyjne.  Schemat ich  tworzenia
 15. Umiejętność rysowania  i znajomość zasad powstawania wiązań jonowych i kowalencyjnych w związkach nieorganicznych
 16. Wpływ rodzaju wiązań chemicznych  na właściwości związków – temperaturę topnienia, wrzenia, rozpuszczalność w wodzie, przewodzenie prądu i ciepła
 17. Proces powstawania i skutki kwaśnych deszczy/opadów

Klasa 8

 1. Kwasy tlenowe i beztlenowe – przykłady, otrzymywanie i właściwości
 2. Dysocjacja elektrolityczna kwasów i zasad według teorii Arrheniusa
 3. Skala pH  oraz wskaźniki kwasowo – zasadowe (fenoloftaleina, oranż metylowy, papierki wskaźnikowe) – zakresy zmian barwy

Literatura podstawowa: CHEMIA NOWEJ ERY 7,8 Kulawik J., Kulawik T., Litwin M.

Literatura:

 1. Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Wyd. Nowa Era
 2. Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Wyd. Nowa Era

Zagadnienia :

ORGANIZM CZŁOWIEKA

 1. Budowa, funkcje i higiena  skóry:

MECHANIZMY DZIEDZICZENIA

 1.  Czym jest genetyka?
 2. genetyka jako nauka o dziedziczeniu cech oraz zmienności organizmów
 3. cechy dziedziczne i niedziedziczne
 4. cechy gatunkowe i indywidualne
 5. zastosowanie genetyki w różnych dziedzinach
 6. zmienność wśród ludzi

EKOLOGIA

 1. Organizm a środowisko
 2. nisza ekologiczna
 3. siedlisko
 4. czynniki wpływające na organizmy
 5. tolerancja ekologiczna
 6. zakres tolerancji na wybrane czynniki środowiska
 7. skala porostowa