Regulamin III edycji konkursów przedmiotowych

dla uczniów szkół podstawowych
„Igrzyska Wiedzy u Kościuszki”
2022/2023

§ 1

1. Organizatorem konkursów jest Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki
w Sycowie.

2. Celem konkursów jest rozbudzanie zainteresowań przedmiotowych
i doskonalenie umiejętności oraz propagowanie ducha zdrowej rywalizacji wśród młodzieży.

3. W tegorocznej edycji Igrzysk Wiedzy uczniowie będą mogli zmagać się
w następujących konkursach przedmiotowych:

§ 2

1. Uczestnikami igrzysk mogą być uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych.

2. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Syców i gmin ościennych.

§ 3

1. Igrzyska Wiedzy są konkursem dwuetapowym.

2. Etap I konkursu – szkolny – odbywa się w szkołach, które zgłosiły swój udział w konkursie, w dniach  01.03 – 03. 03. 2023r.,według poniższego porządku:

01.03.2023r. –  konkursy: Biologiczna Pasja, Dla Zasady

02.03.2023r. – konkursy: Zbiory liczbowe 3.STARCIE, Globus

03.03.2023r. – Poliglota – konkursy z języka angielskiego, Mówi Przeszłość

Godziny konkursy szkoła ustala według własnej organizacji pracy, zaleca się, by odbyły się one między 12.00 i 15.00.

3.  Szkoły  otrzymują  test konkursowy wraz z kluczem odpowiedzi dla nauczycieli w terminie określonym  w harmonogramie Igrzysk Wiedzy (załącznik do regulaminu)

4. Test, przygotowany przez organizatora,  trwa od 30 do 45 minut (w zależności od konkursu) i składa się wyłącznie z zadań zamkniętych.

5. Materiał testowy i klucz odpowiedzi przesłany zostanie przez Organizatora na adres e-mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

6. Do  10.03.2023r. szkoła zobowiązana jest do podania uczestników, którzy uzyskali co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów. Nieprzesłanie wyników uczniów z etapu szkolnego w wyznaczonym czasie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

7. Do 17.03.2023r. organizator poinformuje o wynikach etapu szkolnego
i prześle listę zakwalifikowanych do finału uczniów.

8. Etap II konkursu – finał – odbywa się w Liceum Ogólnokształcącym
im. T. Kościuszki, przy  ul. Kościelnej 12 w Sycowie  14.04.2023r.

9. Do II etapu – finału przechodzi 15 uczniów z najlepszymi wynikami. Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia liczby uczestników finału w szczególnych sytuacjach.

10. W finale każdy z uczestników rozwiązuje test składający się z zadań zamkniętych i otwartych, sprawdzających znajomość zagadnień  podanych przez organizatora (zagadnienia i literatura przedmiotu stanowią załączniki do regulaminu).

11.  Na rozwiązanie testu finałowego uczniowie będą mieć  60 minut. Zasada ta nie dotyczy konkursu  językowego.

12. W finale Poligloty każdy z uczestników rozwiązuje interaktywny  test wyboru na własnym urządzeniu mobilnym ( konieczny telefon komórkowy z dostępem do Internetu).  Czas trwania testu nie przekroczy 30 min.

13. Uczeń może wziąć udział w jednym konkursie finałowym.

14. Jeżeli uczeń weźmie udział w więcej niż jednym konkursie przedmiotowym na etapie szkolnym i uzyska więcej niż jedną kwalifikację do finału, zostanie zakwalifikowany do konkursu, w którym uzyskał większą ilość punktów (ma wyższą pozycję na liście uczestników finału).

§4

1. Warunkiem udziału w etapie szkolnym jest zgłoszenie szkoły do udziału
w „Igrzyskach Wiedzy u Kościuszki”, a następnie przeprowadzenie na terenie własnej placówki szkolnych etapów konkursów zgodnie z regulaminem IIedycji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych„Igrzyska Wiedzy u Kościuszki.

2. Każda szkoła zgłasza swój udział w konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, będącego załącznikiem do regulaminu konkursowego.

3. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać bądź dostarczyć do sekretariatu szkoły do  13 stycznia 2023r.

§ 5

1. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursów.

2. Dyrektor szkoły odpowiada za uzyskanie zgody rodziców uczniów biorących udział w „Igrzyskach Wiedzy u Kościuszki” na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursów.

3. Dyrektor szkoły zobowiązany jest też do zebrania i przechowywania oświadczeń rodziców o treści:

Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., NR 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: ………………………………………………….., uczennicy/ucznia klasy …………………..
Szkoły…………………………………………………………………………….., do celów związanych z jego udziałem w „Igrzyskach Wiedzy u Kościuszki” , w roku szkolnym 2022/2023.

……………………………………………………………….

(data i podpis rodziców)

4. Oświadczenia zostają przekazane organizatorowi podczas finałów Igrzysk Wiedzy.

§ 6

1.Tytuł finalisty III edycji „Igrzysk Wiedzy u Kościuszki” 2022/2023 otrzymuje
5 najlepszych uczestników  II etapu poszczególnych konkursów przedmiotowych.

2.Tytuł laureata III edycji „Igrzysk Wiedzy u Kościuszki” 2022/2023 otrzymuje
3 najlepszych uczestników II etapu – finału konkursów przedmiotowych.

3. Nagrody rzeczowe wręczone będą najlepszym uczestnikom drugiego etapu, którzy zajmą I, II i III miejsce w poszczególnych konkursach przedmiotowych.

4.Dla wszystkich uczestników etapu finałowego  konkursu przewidziano dyplomy uczestnictwa w finale.

5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zaplanowane jest po zakończeniu etapu II  – finału, w tym samym dniu.

6. Opiekę nad uczniami w tym czasie zapewnia organizator konkursu.

§ 11

1.  Regulamin III edycji „Igrzysk Wiedzy u Kościuszki” 2022/2023 dostępny jest
w siedzibie Organizatora i na jego stronie internetowej.

2. W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu:

p. Dorota Byrka, mail: d.byrka@losycow.pl, Tel.: 600279674

3. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany terminów lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

4. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.

Załącznik nr 1.

Harmonogram Igrzysk Wiedzy u Kościuszki

TRZECIA EDYCJA

ROK SZKOLNY 2022/2023


Załącznik nr 2. Formularz zgłoszeniowy

……………………………………………..

           /pieczątka szkoły/

Zgłaszam szkołę:

……………………………………………………………………………………………………………..

/pełna nazwa szkoły/

…………………………………………………………………………………………………………………………

/mail do kontaktu/

Do udziału w II edycji konkursów przedmiotowych

dla uczniów szkół podstawowych
„Igrzyska Wiedzy u Kościuszki”
2022/2023

Uczniowie naszej szkoły wezmą udział w następujących konkursach:

ZBIORY LICZBOWE 3.STARCIE –  III edycja Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego 
Globus – III edycja Międzyszkolnego Konkursu Geograficznego 
Biologiczna Pasja – III edycja Międzyszkolnego Konkursu Biologicznego 
Dla Zasady  – II edycja Międzyszkolnego Konkursu Chemicznego 
Poliglota – III edycja Międzyszkolnego Konkursu Językowego  – język angielski 
Mówi Przeszłość – I edycja Międzyszkolnego Konkursu Historycznego 

Proszę zaznaczyć konkursy, w których szkoła weźmie udział

…………………………………………………..

/pieczęć i podpis Dyrektora/

Załącznik nr 3.

Zagadnienia i literatura przedmiotowa do poszczególnych konkursów

ZBIORY LICZBOWE. LICZBY RZECZYWISTE

ZAGADNIENIA:

1)wykonywanie działań (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie, pierwiastkowanie) w zbiorze liczb rzeczywistych;

2) przedstawianie liczby rzeczywistej w różnych postaciach (np. ułamka zwykłego, dziesiętnego okresowego, z użyciem symboli pierwiastków, potęg);

3) obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych;

4) stosowanie własności pierwiastków dowolnego stopnia, w tym pierwiastków stopnia nieparzystego z liczb ujemnych;

5) stosowanie związku pierwiastkowania z potęgowaniem oraz prawa działań na potęgach
 i pierwiastkach;

6) posługiwanie się pojęciem przedziału liczbowego, zaznaczanie przedziałów na osi liczbowej; działania dot. przedziałów;

7) wykonywanie obliczeń dot. procentów, promili, punktów procentowych, punktów bazowych,

8) obliczanie podatków, kosztów kredytów, zysków z lokat (również złożonych na procent składany i na okres krótszy niż rok).

POLIGLOTA

GLOBUS

 I Etap szkolny i etap finałowy:

Znajomość rekordów środowiska przyrodniczego na poszczególnych kontynentach (tzw. naj …, np. szczyt, jezioro, rzeka i inne), umiejętność określania współrzędnych geograficznych różnych punktów na kontynentach, krainy geograficzne (ukształtowanie powierzchni)

Geografia Europy:
1) położenie i granice kontynentu; podział polityczny Europy; główne cechy środowiska przyrodniczego Europy; położenie, przebieg granic oraz linii brzegowej Europy;
2) podział polityczny Europy – państwa i stolice
3) ukształtowanie powierzchni Europy;
 4)wody powierzchniowe na podstawie mapy ogólnogeograficznej Europy,;

Geografia Azji:
1) Pacyficzny „pierścień ognia”
2) położenie geograficzne Azji na podstawie mapy ogólnogeograficznej świata,
3) linia brzegowa Azji na podstawie mapy ogólnogeograficznej Azji,
4) granica między Europą i Azją
5) ukształtowanie powierzchni Azji na podstawie mapy ogólnogeograficznej Azji,
6) wody powierzchniowe Azji,
7) położenie rowów tektonicznych, wulkanów i trzęsień ziemi,

Geografia Afryki:
1) położenie geograficzne Afryki na podstawie mapy ogólnogeograficznej świata,
2) linia brzegowa Afryki na podstawie mapy ogólnogeograficznej Afryki,,
3) ukształtowanie powierzchni Afryki na podstawie mapy ogólnogeograficznej Afryki,
4) wody powierzchniowe na podstawie mapy ogólnogeograficznej Afryki,

Geografia Ameryki:
1) położenie geograficzne Ameryki na podstawie mapy ogólnogeograficznej świata,
2) linia brzegowa Ameryki na podstawie mapy ogólnogeograficznej Ameryki,,
3) ukształtowanie powierzchni Ameryki na podstawie mapy ogólnogeograficznej Ameryki,
4) granicę między Ameryką Północną i Ameryką Południową,
5) wody powierzchniowe Ameryki na podstawie mapy ogólnogeograficznej Ameryki,

Geografia Australii:
1) położenie geograficzne Australii na podstawie mapy ogólnogeograficznej świata,,
2) linia brzegowa Australii na podstawie mapy ogólnogeograficznej Australii,
3) ukształtowanie powierzchni Australii na podstawie mapy ogólnogeograficznej Australii,,
4) wody powierzchniowe Australii na podstawie mapy ogólnogeograficznej Australii,

Geografia Antarktydy:
1) położenie geograficzne Antarktydy na podstawie mapy ogólnogeograficznej świata,
2) linia brzegowa Antarktydy na podstawie mapy ogólnogeograficznej Antarktydy,

WYKAZ LITERATURY

Mapa ogólnogeograficznaświata , mapa polityczna Europy , mapy ogólnogeograficzne kontynentów dostępne w atlasach, Podręczniki i ćwiczenia dla szkoły podstawowej (klasa 6 i 8). Atlasy szkolne i różnego rodzaju mapy dostępne na rynku.
Flis J., Szkolny słownik geograficzny WSiP. Tablice geograficzne

DLA ZASADY

Zagadnienia

 1. Budowa atomu
  1. Skład atomu
  1. Izotopy
  1. Liczba atomowa i cząsteczkowa
  1. Powłoki elektronowe
 2. Wiązania chemiczne
  1. Jonowe
  1. Kowalencyjne
  1. Kowalencyjne spolaryzowane
 3. Reakcje chemiczne
  1. Reakcja syntezy, analizy i wymiany
  1. Prawo stałości składu
  1. Prawo zachowania masy
  1. Obliczenia stechiometryczne
  1. Reakcje egzotermiczne i endotermiczne
 4. Woda i roztwory wodne
  1. Rozpuszczalność
  1. Stężenie procentowe roztworu
 5. Wodorotlenki, kwasy i sole
  1. Otrzymywanie kwasów ,zasad i soli
  1. Dysocjacja elektrolityczna
  1. pH roztworów
  1. Wskaźniki kwasowo zasadowe
  1. Reakcje zobojętnienia i wytrącania osadów

Literatura:

 1. Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Wyd. Nowa Era
 2. Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Wyd. Nowa Era

Zagadnienia :

ORGANIZM CZŁOWIEKA

 1. Budowa, funkcje i higiena  skóry:

MECHANIZMY DZIEDZICZENIA

 1.  Czym jest genetyka?
 2. genetyka jako nauka o dziedziczeniu cech oraz zmienności organizmów
 3. cechy dziedziczne i niedziedziczne
 4. cechy gatunkowe i indywidualne
 5. zastosowanie genetyki w różnych dziedzinach
 6. zmienność wśród ludzi

EKOLOGIA

 1. Organizm a środowisko
 2. nisza ekologiczna
 3. siedlisko
 4. czynniki wpływające na organizmy
 5. tolerancja ekologiczna
 6. zakres tolerancji na wybrane czynniki środowiska
 7. skala porostowa

Wielkie powstania narodowowyzwoleńcze w latach 1794-1864

Zagadnienia:

            1. Przyczyny, przebieg i skutki insurekcji kościuszkowskiej, powstania listopadowego, powstania styczniowego.

            2. Podobieństwa i różnice w trzech powstaniach.

            3. Dowódcy.

            4. Bitwy.

            5. Poezja i pieśni powstańcze.           

            6. Malarstwo, ilustracje, ryciny związane z powstaniami.