Dokumenty szkolne

STATUT SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2021/2022

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN_USPRAWIEDLIWIANIA_NIEOBECNOŚCI

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH NIEUSPRAWIEDLIWIONEJ ABSENCJI UCZNIÓW ORAZ NIEWŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA UCZNIA

PROCEDURY NAGRADZANIA UCZNIÓW Z NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĄ

REGULAMIN STUDNIÓWKI

ZASADY WSPÓŁPRACY MIĘDZY SZKOŁĄ A RODZICAMI


Zgoda na wyjazd dziecka na wycieczkę szkolną