Warsztaty z naukowcami


18 grudnia br. w liceum odbyły się warsztaty z pracownikami naukowymi Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Naukowcy – dr Barbara Szczepańska, dr Dawid Krysiński, dr Michał Cebula oraz mgr Aleksandra Drabina-Różewicz -tłumaczyli uczniom czym jest socjologia jako nauka, zwracając uwagę, iż socjologia ma krótka historię ale długą przeszłość. Następnie wskazali i omówili ofertę edukacyjną IS, na którą składają się następujące kierunki studiów: socjologia, praca socjalna, socjologia ekonomiczna, socjologia grup dyspozycyjnych i socjologia ze specjalnością Intercultural Mediation. W dalszej kolejności analizowane były wybrane wątki refleksji socjologicznych podejmowanych w IS UWr, np. zagadnienia funkcjonowania gospodarki a zwłaszcza zachowań konsumenta. Naukowcy zwrócili także uwagę na to, iż zachowania konsumpcyjne interesują socjologów nie tylko ze względu na potrzebę poznania naukowego ale także z przyczyn praktycznych – tj. kreowania oferty dla grup docelowych – nabywców towarów i usług na rynku. Ponadto starali się wykazać, iż zrozumienie zachowań współczesnego konsumenta wymaga m. in. zrozumienia procesów psychologicznych, jakim podlega (w tym procesom nieświadomym) oraz zrozumienia czynników społecznych, jakie na niego oddziałują. Zwrócono uwagę na dwa takie czynniki: przynależność do klas społecznych i powiązania sieciowe (sieci znajomych i przyjaciół). Wskazano także, jakimi projektami zajmują się socjologowie: np. innowacjami w zakresie transportu drogowego czy opieki nad osobami starszymi. Inne poruszane zagadnienia to role zawodowe podejmowane przez socjologów, wśród których można wymienić zawód badacza, specjalisty od zarządzania zasobami ludzkimi, dziennikarza. Socjologowie starają się poznać otaczającą rzeczywistość, zrozumieć potrzeby, postawy i zachowania ludzi, występujących w różnych zbiorowościach. Socjologowie doradzają też władzom lokalnym, są autorami diagnoz społecznych i współautorami planów strategicznych. Kolejne zajęcia z pracownikami i studentami IS odbędą się najprawdopodobniej w lutym i będą miały niecodzienny charakter gdyż odbędą się w porze nocnej.